راهنمای استفاده از سامانه HRM 

 

راهنمای ورود                                   به خود سامانه HRM

برای دریافت فایل راهنما کلیک کنید.

ثبت درخواست                              الحاق به کشتی (Stand By)

برای ثبت Stand By کلیک کنید.

ثبت درخواست                              گواهی اشتغال به کار

برای دریافت فایل راهنما کلیک کنید.

ثبت درخواست                              گواهی کسر از حقوق

برای دریافت فایل راهنما کلیک کنید.

ثبت درخواست                              وام (ضروری، رفاهی و مسکن)

برای دریافت فایل راهنما کلیک کنید.

ثبت درخواست                              پیشنهادات و انتقادات

برای دریافت فایل راهنما کلیک کنید.